Hóng Jūnshēng: Agilidad (Extracto)[Extracto de Trece Artículos del Tàijíquán (título original:《太极拳品并序》)]


轻灵

Qīng líng能圆则轻,

Néng yuán zé qīng,

能和则灵;

néng hé zé líng;

回风燕子,

huí fēng yànzi,

点水蜻蜓,

diǎn shuǐ qīngtíng,

将往复还,

jiāng wǎngfù hái,

寓送于迎。

yù sòng yú yíng.

速非飘迫,

Sù fēi piāo pò,

迟不留停,